FIND PRAKTISK INFORMATION
HER KAN DU FINDE SVAR PÅ NOGLE AF DINE SPØRGSMÅL. DU KAN MED FORDEL BRUGE CHATTEN TIL HØJRE, HVIS DU IKKE KAN FINDE SVAR PÅ DET HELE HER.

Stil et spørgsmål

Rejsebetingelser

Med småt

..// TILMELDING
Rejsen bestiller I på www.redmountain.dk/booking eller på telefon 87 12 49 12. Når I har bestilt jeres rejse, fremsender vi reservationsbevis samt indbetalingskort. Kontroller grundigt at alle rejsedata og priser svarer til jeres bestilling.

..// 1 rate
1 rate udgør 1.500,-kr. pr. person.

1 rate samt evt. afbestillingsforsikring og eksamensforsikring skal betales online ved tilmelding. Ved indbetaling af 1 rate er tilmeldingen bindende for den rejsende og de enkelte rejsedeltagere bekræfter at have læst og accepteret de for den bestilte rejse relevante vilkår og bestemmelser.

Restbeløbet skal uopfordret være Danski i hænde senest den dato som fremgår af kvitteringen. I modsat fald har Danski ret til at annullere rejsen og 1 rate er tabt. Indbetalt 1 rate refunderes ikke.

Rejse- og deltagerbevis samt deltagerspecifikation skal medbringes på rejsen og fremvises på forlangende.

Værelset/lejligheden må kun bebos af de personer, der er tilmeldt rejse hos Danski. Hvis du bestiller for flere, gør vi opmærksom på, at de øvrige rejsedeltagere har krav på orientering om alle rejsevilkår.

Danski beder dig videregive disse oplysninger og vilkår eller henvise til Danski for yderligere information.

..// PRISER OG ÆNDRINGER
Ændring af afrejsedato eller rejsemål kan foretages indtil 30 dage før afrejse, såfremt der er ledige pladser på det ønskede rejsemål. Hvis ændringer ikke kan lade sig gøre og rejsen derfor må afbestilles, gælder de ovenfor nævnte regler. Ændringer kan indtil 30 dage før afrejsen foretages imod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 300,-kr. pr. ændring. Øvrige ændringer i bestillingen, der kræver fremsendelse af nyt rejsebevis koster kr. 300,-kr.. Eksempler herpå kan være skift til anden indkvartering, ændring i skileje, liftkort m.v. Hvis ændringer foretages direkte på www.redmountain.dk, opkræves der ikke fakturagebyr.

På rejser med rutefly kan ændringer af deltagernavn ikke foretages senere end 50 dage inden afrejsen.

På rejser med bus kan ændringer af deltagernavn ikke fortages senere end 7 dage inde afrejse. 

Vælges bustransport eller kør selv, kan dette ændres indtil en måned før afrejse. Herefter er valget bindende. 

Danski har ret til at ændre prisen for en rejse som følge af ændrede valutakurser, skatter og afgifter, oliepriser etc. Hvis eksempelvis lufthavnsskatter stiger med 50,- kr. forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter eller lign. Prisændringen vil dog ikke kunne overstige 10 % af rejsens pris og vil ikke kunne foregå senere end 14 dage før afrejse.

..// REJSENS PRIS
Prisen for en rejse er i prislisten angivet med det antal deltagere, som en lejlighed eller et hotelværelse bebos af. Ønskes boligen beboet af færre personer end angivet i prislisten, skal der betales et tomsengs-tillæg. Kontakt Red Mountain for pris.

Boligen må kun benyttes af de personer, der er tilmeldt rejsen hos Danski. I de tilfælde, hvor en eller flere deltagere i et selskab afbestiller rejsen eller på grund af sygdom el. lign. bliver forhindret i at deltage i rejsen, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i lejlighed/hotelværelse til det faktiske antal rejsende, og prisen pr. person justeres i overensstemmelse hermed. Hvor dette ikke er muligt eller hvis de rejsende ønsker at blive boende i den oprindelige lejlighed/hotelværelse, vil prisen blive justeret herefter.

..// VALUTAKURS
Alle priser på vores hjemmeside er beregnet ud fra valutakurser pr. 31. maj 2017.

..// AFBESTILLING AF REJSEN
Hvis det bliver nødvendigt at aflyse rejsen, skal Danski kontaktes pr. telefon. Vi skal herefter have et skriftligt afbud eller afbud pr. e-mail til kontakt@redmountain.dk senest 48 timer efter dit telefoniske afbud - dog altid inden rejsens påbegyndelse! Ved afbestilling af rejsen gælder følgende regler og frister:

- Afbestilles rejsen mere end 35 dage før afrejse, mistes 1 rate.

- Afbestilles rejsen mellem 14 og 35 dage før afrejse, mistes 1 rate + 50 % af rejsens totale pris.

- Afbestilles mindre end 2 uger før afrejse, mistes hele rejsens pris.

- Ved afbestilling af en pakkerejse indeholdende liftkort, indgår værdien af liftkortet i pakkerejsen, og liftkortet kan ikke refunderes separat.

Kommer I for sent til det aftalte mødested (påstigningssted) ved afrejse, vil I ikke kunne forvente nogen form for godtgørelse.

..// ARRANGØRENS AFLYSNING AF EN REJSE
Danski kan aflyse en rejse af følgende årsager:

På grund af force majeure, hvorved arrangøren er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte rejsedeltagere.

Såfremt et tilstrækkeligt antal tilmeldinger på en afgang ikke er opnået, hvorved arrangøren er forpligtet til at underrette de tilmeldte på rejsen snarest og ikke senere end 14 dage før afrejse.

Aflyses en rejse som følge af ovennævnte punkter, tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke den rejsende nogen godtgørelse.

..// ARRANGØRENS ANSVAR
Danski kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport fra lufthavn etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig eller andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol.

Danski forbeholder sig endvidere ret til at ændre tidspunktet for hjemrejsen, grundet vejrmæssige og/eller trafikale forhold, uden at det tilkommer den rejsende nogen form for kompensation for uudnyttede ferieaktiviteter.

Enhver deltagelse i arrangementer, arrangeret eller henvist af Danski, sker for den rejsendes egen regning og risiko. Danski vil aldrig kunne gøres ansvarlig for opståede skader på egen eller tredieperson samt tingskader.

..// BAGAGE
Endvidere kan Danski ikke gøres ansvarlig for bagage eller effekter, der bortkommer eller beskadiges under transporten eller rejsen i øvrigt, end ikke hvis disse opbevares i et af Danski anvist og aflåst lokale eller transporteres i et af Danski anvist transportmiddel.

Det gælder derudover at ved bortkomst eller skader på rejsegods, som direkte skyldes forsømmelse fra vores transportørers side, skal der rettes henvendelse til eget forsikringsselskab.

Rejsedeltagerne bør sikre sig at være tilfredsstillende dækket ved bortkomst eller beskadigelse af bagage under hele rejsen. Dette enten ved egen forsikring eller ved at tegne en rejseforsikring.

Det er ikke tilladt at pakke tøj sammen med skiudstyr. Ved forsinkelse på flytransport af skiudstyr stiller Danski gratis udstyr til rådighed i bedste kategori mod forevisning af kvittering for skitransport og PIR-rapport fra lufthavnen. Der ydes ikke kompensation for skitransporttillægget.

..// DANSKIS ERSTATNINGSPLIGT
Danski er ansvarlig og har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer.

Danski kan ikke gøres ansvarlig for lukning af skiområdet eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignende. Al færdsel i skiområdet sker på eget ansvar.

Der tilkommer ikke den rejsende kompensation ved programændringer, der skyldes regler fra det pågældende land myndigheders side, eksempelvis regler, der fører til aflysning af pistevisning.

Danski er medlem af rejsegarantifonden, reg. nr. 288.

..// SÆRLIGE ØNSKER
Danski forsøger så vidt muligt at efterkomme specifikke ønsker, oplyst ved bestilling af rejsen, eksempelvis beliggenhed af lejlighed, særlig placering i bus, fly m.v., men Danski kan ikke garantere dette og kan ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt et ønske ikke kan efterkommes. Specialaftaler, der ikke er påført rejsebeviset, er bureauet uvedkommende.

..// 1 RATE OG RÅDIGHED OVER FERIEBOLIGEN
Ferieboligen er til rådighed fra lørdag kl. 18:00* til den følgende lørdag kl. 9:00*

Ved ankomst til agenturet på destinationen, ligges et ansvarsdepositum.
Ansvarsdepositummet dækker de skader, som kan forvoldes på destinationen.
Hvis der ikke gøres krav på beløbet, vil pengene blive frigivet af Nets 30 dage efter betalingen. Da det ikke er Red Mountain, der teknisk fryser pengene, men derimod Nets, har Red Mountain ikke mulighed for at frigive pengene før de 30 dage er gået. 

..// DEN REJSENDES ANSVAR
Rejsedeltagere er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Danski eller dennes repræsentanter samt fly og busselskaber fastsætter. Rejsedeltageren skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller, lejligheder m.v.

Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel/lejlighed, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen regning.

Den rejsende er erstatningsansvarlig efter alm. erstatningsregler for skader forvoldt mod Danski, dennes repræsentanter og andre, som Danski samarbejder med. Danski er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte rejsedepositum, såfremt ovenstående overtrædes. Alle beboere i en lejlighed/chalet/hotelværelse hæfter solidarisk for enhver skade på indkvarteringen.

Der skal være ro i lejlighederne efter kl. 22:00. Dette betyder ingen musik eller larm.

I tilfælde af at du overtræder reglerne, kan lejlighedsbureauet vælger at opsige lejemålet. Hvis dette er tilfældet, er det på eget ansvar at finde og betale for ny indkvartering eller hjemtransport før tid. Danski kan ikke stilles til ansvar for dette.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas og evt. visum, og det påhviler den rejsende selv at afholde alle eventuelle udgifter, som skyldes mangler i disse formaliteter.

Deltagelse i arrangementer under rejsen sker altid på den rejsendes eget ansvar. Danski kan ikke gøres ansvarlig for skader på person eller ting som følge af den rejsendes deltagelse i et arrangement, uanset at Danski står som arrangør eller medarrangør af arrangementet eller har formidlet kontakten til det pågældende arrangement.

Rejsebevis udsendes pr. e-mail fra Danski ca. 7 dage før afrejse. Den rejsende skal kontrollere det tilsendte materiale for derved at holde sig orienteret om eventuelt ændret afrejsetidspunkt eller afrejsested. Den rejsende har ligeledes selv pligt til at holde sig orienteret hos Danski´s repræsentanter eller gennem opslag på destinationen om hjemrejsetidspunktet. Vi anbefaler, at man kontakter Danski´s lokale repræsentant 24 timer før planlagt hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for hjemrejsen.

Husk det blå EU-sygesikringskort. Med dette kort er du dækket, som beboerne i det land, du rejser til. Derfor kan du risikere en form for egenbetaling. Du kan søge om refundering, når du kommer hjem. Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke lægeordineret hjemtransport. Forsikring for lægeordineret hjemtransport kan tegnes gennem Gouda. Har den rejsende ingen forsikring for lægeordineret hjemtransport, fralægger Danski sig ansvaret for at hjælpe den rejsende hjem. Yderligere dækning kan opnås ved at tegne en skisportsforsikring gennem Gouda.

..// LUFTFARTSSELSKABETS ANSVAR
Flyvning til og fra rejsemålet er undergivet bestemmelserne i Montreal-konventionen af 1999 med senere ændringer og tilføjelser tillempet national lovgivning. Hvor ikke andet er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

..// REKLAMATIONER
Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes over for rejselederen eller en repræsentant for Danski. Ved reklamation modtager du en kvittering fra Danskis guider, hvoraf det fremgår at du har kontaktet guiderne. Husk at gemme denne kvittering, da det er en forudsætning for at vi kan behandle sagen efter hjemkomst. Såfremt den rejsende efter rejseafslutning stadig mener at have noget at anke over, skal dette meddeles Danski skriftligt senest 4 uger efter hjemkomsten. Senere reklamationer modtages ikke..

..// SKISKOLE
På de destinationer, hvor Danski tilbyder dansk skiskole, forbeholder Danski sig ret til at ændre skiskolen til den lokale skiskole, såfremt offentlige myndigheder etc. måtte forhindre afvikling af den danske skiskole. Hvis undervisningen ikke kan afholdes på dansk, vil vi forsøge at få engelsk undervisning. Lykkes dette ikke, vil undervisningen foregå på den lokale skiskoles modersmål. Alternativt vil den fulde skiskolebetaling refunderes. Manglende dansk undervisning giver ikke den rejsende ret til at ophæve aftalen.

..// AFBESTILLINGSFORSIKRING
Danski anbefaler, at I tegner en afbestillingsforsikring, der er jeres sikkerhed for, at I i tilfælde af egen eller pårørendes sygdom m.m. helt frem til afrejsetidspunktet, kan få det indbetalte beløb tilbage uden andre fradrag end selve afbestillingsforsikringen. Læs nærmere om betingelserne på www.redmountain.dk.
Afbestillingsforsikringen koster 6% af rejsens pris (transport, ophold og liftkort) og skal bestilles sammen med rejsen og betales sammen med første rate for rejsen.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger? (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på redmountain.dk har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
  • Fødselsdato

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos redmountain.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for redmountain.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på redmountain.dk er Rikke Levinsen.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til redmountain.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos redmountain.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til redmountain.dk via e-mail kontakt@redmountain.dk.

..// COOKIES
På redmountain.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

..// LOGSTATISTIK
Vi bruger en logstatistik på redmountain.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere redmountain.dk

..// OVER / UNDER 18 ÅR
I Frankrig gælder samme regler som i Danmark, at man skal være 18 år for at få udskænket alkohol på barer og diskoteker. Det er den rejsendes eget ansvar at overholde dette.

Alle deltagere under 18 år skal indsende en fuldmagt fra forældre eller værge inden afrejse. Denne skal sendes til Red Mountain senest 1. december 2017.


Rejse-betingelser

Med småt

Forsikring

Med småt

Afbestillingsforsikring

Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde den planlagte rejse pga. død, eller alvorlig akut opstået sygdom/ tilskadekomst (opstået efter forsikringens tegning), som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller dennes:

a) ægtefælle eller samlever(ske)
b) forældre eller svigerforældre
c) børn eller børnebørn
d) søskende
e) bedsteforældre (hvis disse ikke er fyldt 75 år)
f) svigerinde eller svoger
g) rejseledsager

Den udvidede dækning dækker også tabt ferieformål. D.v.s. at denne forsikring træder i kraft, såfremt en akut opstået skade forhindrer den forsikrede i at udøve den planlagte ferieaktivitet, i dette tilfælde skiløb. De samlede forsikringsbetingelser udleveres på forlangende og er trykt bag på rejsebekræftelsen.

Re-eksamensforsikring

Forsikringen dækker for re-eksamen helt frem til afrejse. Forsikringen gælder også almindelig eksamen, såfremt du kan fremlægge dokumentation for eksamen inden d. 7. december.

Hvis I bliver nødt til at afbestille

I skadestilfælde foretages afbestillingen direkte til Red Mountain.

Red Mountain skal informeres senest en arbejdsdag efter det opståede, men dog inden rejsens påbegyndelse. (Rejsens påbegyndelse er det øjeblik man forlader hjemmet for at tage på den planlagte rejse). Afbestilling foretages først telefonisk og derpå skriftligt med lægelig eller anden dokumentation.

Afbestillingsforsikringen koster 6% af rejsens pris (transport, ophold og liftkort) og skal bestilles sammen med rejsen og betales sammen med første rate for rejsen.

Den fulde forsikringspolice kan læses her


Forsikring

Med småt

Rejsegarantifonden

Med småt

Rejsegarantifonden er en privat, selvejende institution, der skal yde rejsekunder bistand ved en rejsearrangørs konkurs. Endvidere skal fonden finansiere og betjene et rejseankenævn. Det betyder for dig, at der er udstedt en garanti for erstatning i tilfælde af konkurs.

Vores medlemsnr. er 288.


Rejsegarantifonden

Med småt

Hjemtransport forsikring

Med småt

Siden januar 2008 har der været væsentlige nedjusteringer i dækningen på det gule sygesikringskort. En af de vigtigste ændringer er, at man ikke længere er omfattet af hjemtransport fra udlandet, hvis man bliver syg eller kommer til skade på sin ferie.

Det er derfor vigtigt, at du tegner en forsikring til din skiferie, så hjemtransport osv. er sikret i tilfælde af, du kommer til skade på ski eller lignende.

Du kan bl.a. bestille forsikringen gennem Europæiske ved at klikke her.


Hjemtransport forsikring

Med småt

Rejsedepositum

Med småt

Ved ankomst til agenturet på destinationen, ligges et ansvarsdepositum. 
Ansvarsdepositummet dækker de skader, som kan forvoldes på destinationen. 
Hvis der ikke gøres krav på beløbet, vil pengene blive frigivet af Nets 30 dage efter betalingen. Da det ikke er Red Mountain, der teknisk fryser pengene, men derimod Nets, har Red Mountain ikke mulighed for at frigive pengene før de 30 dage er gået. 


Rejsedepositum

Med småt

Afbestilling af rejsen

Med småt

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse rejsen, skal Red Mountain kontaktes pr. telefon. Vi skal herefter have et skriftligt afbud eller afbud pr. e-mail til kontakt@redmountain.dk senest 48 timer efter dit telefoniske afbud - dog altid inden rejsens påbegyndelse!
Ved afbestilling af rejsen gælder følgende regler og frister:

-Afbestilles rejsen mere end 35 dage før afrejse, mistes 1. rate.
-Afbestilles rejsen mellem 14 og 35 dage før afrejse, mistes depositum + 50 % af rejsens totale pris.
-Afbestilles mindre end 2 uger før afrejse, mistes hele rejsens pris.

Ved afbestilling af en pakkerejse indeholdende liftkort, skileje og skiskole, indgår værdien af liftkortet, skileje og skiskolen i pakkerejsen og liftkort, skileje og skiskole kan ikke refunderes separat.

Kommer I for sent til det aftalte mødested (påstigningssted) ved afrejse, vil I ikke kunne forvente nogen form for godtgørelse.


Afbestilling af rejsen

Med småt

Forældre-information

Sikkerhed

Kære forældre

Måske er det første gang dit barn skal på ferie alene, måske har dit barn prøvet det før. Det vigtigste for os er, at give dit barn en fantastisk oplevelse for livet.

Red Mountain er et brand, som Danski står bag. Red Mountain er for alle unge som ønsker en god skitur med vennerne. 

Vi fra Danski har arrangeret skirejser i over 32 år. Gennem årene har vi sendt mange store grupper afsted, som den dit barn nu også skal afsted med. Det gør selvfølgelig, at vi har stor erfaring og er i besiddelse af en enorm viden omkring afvikling og sikkerhed.  

Alle deltagere, som ikke har valgt at køre selv eller tage et fly, vil blive hentet af en sidde/hvilebus. Red Mountain står inde for, at alle busser efterlever alle danske krav. Vi arrangerer busturen i samarbejde med et stort tysk firma.

Vores guider står til rådighed, hvis man har brug for hjælp med stort og småt. Skulle der være behov for et lægebesøg, står de også til rådighed med hjælp og vejledning. 

Under hele ugen vil der ske en masse ting. Primært har Red Mountain fokus på skiløbet, sociale arrangementer og afterski. 

Har du spørgsmål eller tvivler du på vores sikkerhed, skal du ikke tøve med at ringe til os. Vi svarer gerne på alle de spørgsmål, som du måtte have.
Vi kan træffes på telefonnummeret: 87 12 49 12 eller mail: kontakt@redmountain.dk


Forældre-information

Sikkerhed

Fuldmagt

Sikkerhed

Er du under 18år skal vi have tilsendt en fuldmagt fra forældre eller værge, inden rejsen starter. 

Forældre/værge skriver under på godkendelsen af rejsens køb, samt at man har et økonomisk øjemed.

Der vil komme en mail ud til hver enkelt, der ikke er fyldt 18 år inden afrejse, med hvordan og hvornår det senest skal gøres, for at kunne deltage på turen.

Download fuldmagten her


Fuldmagt

Sikkerhed

Guider

Sikkerhed

Hos Red Mountain ser vi det som vores vigtigste opgave, at sikre gæsternes trivsel og sikkerhed. Derfor arbejder vi med et service- og sikkerhedsteam, der er kontaktbar 24 timer i døgnet og benytter et fælles sms-system, der holder alle gæster informeret om eventuelle ændringer eller udfordringer på destinationen.  

Fra afrejse til hjemrejse tager Red Mountain hånd om vores unge gæster. Vi bestræber os på at have en dansk guide i alle busser og har på vores destination et fast guideteam som står klar til at tage imod vores gæster.

Det faste guideteam på destinationen har gennemgået Danskis eget uddannelsesforløb. Guiderne kan træffes alle dage og de vil også være til stede ved alle Danskis og Red Mountains arrangementer. Derudover er der på alle destinationer en nødtelefon, der er åben døgnet rundt.

I gymnasieugerne har vi nattevagter til at tage hånd om vores gæster.


Guider

Sikkerhed

Betaling

Sikkerhed

Vores online betaling foregår igennem NETS og derved overholdes alle gældende regler for online betaling og sikring af personlige oplysninger.

1. Rate betales ved køb af rejsen som udgør 1.500,- kr. eller 1.695,- kr., hvis man har valgt at købe en afbestillingsforsikring igennem Red Mountain.

2. Rate betales senest den dato som fremgår af kvitteringen. Dette udgør det resterende beløb af rejsens pris. Dette foregår inde på Red Moutains hjemmeside under deltagerens personlig side.

Indtil 14 dage før afrejse, kan der gøres tilkøb i form af skileje, eventarmbånd m.m. Disse tilvalg skal betales med det samme. 

Der kan betales med følgende kort: Dankort, VISAElektron, VISADankort, indenlands og udenlands Mastercard.


Betaling

Sikkerhed

Busturen

Transport

Busserne er typisk sidde/hvilebusser. Red Mountain garanterer, at bussen efterlever alle sikkerhedskrav i henhold til gældende dansk lovgivning.

Ved glemte ting i bussen, kan I kontakte Red Mountain på kontakt@redmountain.dk

Det er også muligt at køre selv. Ring til Red Mountain for at få information og en pris på telefonnummer: 87 12 49 12

 


Busturen

Transport

Bagageregler

Transport

I bussen er det tilladt at medbringe følgende pr. rejsebevis: 

1  Taske, max 20 kg (Ingen hardcase) 
1  Håndbagage (skal kunne ligge under sædet eller i hattehylden) 

Nogle buschauffør vil stå med en vægt ved afrejse, og har ret til at afvise bagage, der overskrider ovenstående bagageregler. 

Ønsker du at medbringe egne ski / støvler koster dette kr. 99,-
En ski-bag må KUN indeholder ski/snowboard, og en støvletaske må KUN indeholde støvler.


Bagageregler

Transport

Pakkeguide

Transport

Obligatorisk - skal medbringes:

- Rejsebevis (din billet)
- Pas
- Forsikringspolice (f.eks. Europæiske Rejseforsikring)
- Sygesikringsbevis (skal medbringes i skijakken)
- Kreditkort
- Penge (Euro)
- Ski voucher (hvis du har lejet ski )
- Serienummer til dine ski (skal meddeles ved tyveri)
- Mobiltelefon (+ oplader)
- Sengelinned
- Håndklæde
- Viskestykke + karklud

Husk også:

- Toiletpapir (1 rulle til turen derned)
- Solcreme (høj faktor )
- Læbepomade med høj solfaktor
- Solbriller
- Ski Goggles 


Pakkeguide

Transport